Quà tặng cuộc sống: Con quái vật trong hang sâu

Con quái vật trong hang sâu không kinh khủng bằng con quái vật trong mỗi chúng ta!

Con người ai cũng có lòng tham nếu không biết vứt bỏ cái lợi trước mắt mà đánh mất mình thì chính bạn đang đẩy mình vào bức đường cùng. Con quái vật kinh khủng nhất chính là con quái vật tồn tại trong mỗi chúng ta. Sự ham muốn sở hữu đôi khi đánh mất suy nghĩ đó chính là con quái vật kinh khủng nhất